• ZAWODOWY PO WER
  program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim
power

Projekt „Zawodowy PO WER” - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż. w województwie śląskim współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 29.02.2020 r.
Wartość projektu 1 924 540,84 zł | Wkład ze środków UE 1 622 003,02 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.03.2018 – 29.02.2020 r. osób w wieku 18 – 29 lat, bez pracy, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET*), w przypadku których bariery edukacyjno-zawodowe są największe poprzez wyposażenie ich w umiejętności i doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców, przeciwdziałając bierności i wykluczeniu oraz umożliwiając im trwałą zmianę sytuacji zawodowej.

*młodzież NEET to osoby, które zakończyły edukację i nie są zatrudnione z wyboru lub przyczyn niezależnych.

Rekrutacja

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających kryteria. Szczególnie mocno zachęcamy do rekrutacji kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach, w przypadku których bariery edukacyjno-zawodowe są największe.

Korzyści

Kandydacie!

Chcesz być jeszcze lepiej przygotowany do zmieniającego się rynku pracy? A może chcesz zmienić swój status zawodowy i rozpocząć nowy etap? Dołącz do projektu - pomożemy Ci nabyć odpowiednie kwalifikacje.

Gramy fair

Równe szanse

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Podzielona będzie na trzy nabory (dwa w 2018 roku oraz 1 w roku 2019).

O projekcie

Na czym to polega, czyli co oferujemy w ramach udziału w projekcie..

 • Doradztwo

  Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) oraz wsparcie doradcze. Celem zadania jest diagnoza potrzeb Uczestników Projektu, możliwości doskonalenia zawodowego i barier w zatrudnianiu oraz stopnia oddalenia od rynku pracy.

 • Pośrednictwo pracy

  Dedykowane osobom pełnosprawnym będzie świadczone w sposób ciągły w czasie udziału w projekcie. Działanie obejmuje indywidualne rozmowy Uczestnika Projektu z Pośrednikiem celem ustalenia preferencji Uczestnika i pracodawców oraz weryfikacji kryteriów poszukiwania pracy. Celem zadania jest również pobudzanie Uczestnika Projektu do samodzielnego działania i uzupełniania wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy.

 • Kursy i szkolenia

  Celem zadania jest wyposażenie wszystkich Uczestników Projektu w kwalifikacje i kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach dobieranych zgodnie z profilem i potrzebami Uczestników oraz wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania rynku pracy na zawody. W ramach projektu realizowane będą kursy i szkolenia z zakresu:

  • Spawalnictwa (kurs TIG I+II stopień – 206 godzin szkoleniowych)
  • Logistyki i Spedycji (160 godzin szkoleniowych)
  • Kosmetyki (140 godzin szkoleniowych)
  • Programowania (118 godzin szkoleniowych)

 • Staże u pracodawców

  Celem zadania jest organizacja 3-miesięcznych staży u pracodawców dla ok. 40% Uczestników Projektu. Staże będą rekomendowane osobom z najkrótszą praktyką zawodową a udział w nich wyposaży Uczestników Projektu w doświadczenie oczekiwane przez pracodawców.

Aktualności

Dokumenty zgłoszeniowe

Pobierz, wypełnij i prześlij do nas.

Formularz zgłoszeniowy

uczestnika projektu

Oświadczenie

o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo

Umowa

uczestnictwa w projekcie.

Oświadczenie

uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

Zobowiązanie

uczestnika projektu do przekazania informacji

Oświadczenie

o spelnieniu kryteriow kwalifikacyjnych

Regulamin

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dodatkowe dokumenty

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

komunikacją publiczną (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

samochodem prywatnym (PDF).

Harmonogramy

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

ul. Pułaskiego 1E
42-580 Wojkowice

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Biuro będzie nieczynne w dniach 30.04 i 02.05